Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7663 (Print)
ISSN 2542-1921 (Online)


Volume archive

2024 Vol. 24

2023 Vol. 23

2022 Vol. 22

2021 Vol. 21

2020 Vol. 20

2019 Vol. 19

2018 Vol. 18

2017 Vol. 17

2016 Vol. 16

2015 Vol. 15

2014 Vol. 14

2013 Vol. 13

2012 Vol. 12

2011 Vol. 11

2010 Vol. 10

2009 Vol. 9

2008 Vol. 8

2007 Vol. 7

2006 Vol. 6