Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7663 (Print)
ISSN 2542-1921 (Online)


Contacts

Editorial board address: 410012, Saratov, Astrakhanskaya st., 83, SSU, Geographical faculty

E-mail:  preobrazhenskiyyv@sgu.ru,

   geo@sgu.ru,

   geoizvestiya@yandex.ru

Phone/Fax: (8452) 210-795

Executive secretary: Yuri V.  Preobrazhensky.