Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7663 (Print)
ISSN 2542-1921 (Online)


Izvestiya of Saratov University. Earth Sciences. 2008, Vol. 8, iss. 2