Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7663 (Print)
ISSN 2542-1921 (Online)


Kharkov National University

Address: 
Square of Freedom, 4, Kharkov, Kharkiv region, Ukraine, 61000

Authors related to the organization