Оренбург

Rudneva Oxana Institute of Steppe, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Str. Pionerskaya, 11, Orenburg, Orenburg region, 460000Ksen1909@mail.ru

Sokolov Alexander Institute of Steppe, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Str. Pionerskaya, 11, Orenburg, Orenburg region, 460000SokolovAA@rambler.ru

ChibilyovAleksandr AleksandrovichInstitute of Steppe, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Str. Pionerskaya, 11, Orenburg, Orenburg region, 460000oren-icn@mail.ru

Ryabukha Anna GennadyevnaInstitute of Steppe, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Str. Pionerskaya, 11, Orenburg, Orenburg region, 460000annaryabukha@yandex.ru

Savinova Tatiana NikolaevnaInstitute of Steppe, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Str. Pionerskaya, 11, Orenburg, Orenburg region, 460000anaitat2009@yandex.ru

Sivokhip Zhanna TarasovnaInstitute of Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Orenburgsivohip@mail.ru